Dištančné vzdelávanie
----------------------------------------------
       IBAN: SK62 0200 0000 0016 3321 3051
       ----------------------------------------------
       BIC kód banky: SUBASKBXXXX
       ----------------------------------------------

       Konštantný symbol: 0308


       Variabilný symbol je zvlášť pridelený

       každému pedagógovi - kliknite na odkaz.       Poplatky za školné(sumu) nájdete
       kliknutím na odkaz: Školné-informácie.
Podklady k platbe/školné
Prihláška na štúdium v ZUŠ
 Súhlas zákonného zástupcu
Čestné vyhlásenie
Elokované pracoviská ZUŠ
 Žiadosť o prerušenie  štúdia
 Žiadosť o ukončenie štúdia
Plán profesijného rozvoja na obdobie 9/2019 - 8/2023
Zoznam zamestnancov šk. r. 2021/2022
Školský vzdelávací program
Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
činnosti šk.r. 2019 - 2020