Tanečný odbor
V tanečnom odbore sa vyučuje klasický, ľudový a moderný tanec.
 
           Prijímame deti od 5 do 14 rokov

           Tanečný odbor s úspechom vedie:

            Mgr. art. Jana Páralová

           Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálad
           a myšlienok je jeho vlastné telo. Pohyb je pre deti a mládež
           prirodzený a zdravý.

           Cieľom tanečného odboru ZUŠ
je, aby tento pohyb bol
           kultivovaný, vytváraný z vnútorných pocitov, z radosti
           za sprievodu určitého hudobného zážitku. Žiaci si tu upevňujú
           správne držanie tela, vytrvalosť, pohyblivosť a zmysel pre krásu
           pomocou klasického, moderného a ľudového tanca.

           Najmladší žiaci rozvíjajú svoj detský prirodzený pohybový
           prejav v 2-ročnej prípravnej tanečnej výchove, kde si
           uvedomujú pohyby svojho tela, získavajú priestorové
           a hudobné cítenie.

           Na to nadväzuje sedem ročníkov I.stupňa základného štúdia,
           kde sa žiaci stretávajú so spomínanými štýlmi tancov:
           klasický (balet), moderný - jazzový, kreatívny a ľudový.

           Po absolvovaní I.stupňa môžu žiaci pokračovať v II.stupni           
           základného štúdia, kde sa vyučuje súčasný tanec, pantomíma,
           klasický tanec a historický tanec.Vyučovanie je tu zamerané
           k dokonalejšiemu zvládnutiu tanečnej techniky a kladie sa
           dôraz na osobitý tanečný prejav. Škola organizuje rozšírenú
           formu vyučovania pre žiakov, ktorí sa pripravujú na skúšky
           na školu s umeleckým zameraním.