Organizácia školského roka 2021/2022
Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Modra

              Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu darovaním
              2 % z Vašich daní.

              Tlačivo nájdete tu.
Dištančné vzdelávanie
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Podklady k platbe/školné
Prihláška na štúdium v ZUŠ
 Súhlas zákonného zástupcu
Čestné vyhlásenie
Elokované pracoviská ZUŠ
 Žiadosť o prerušenie  štúdia
 Žiadosť o ukončenie štúdia
Plán profesijného rozvoja na obdobie 9/2019 - 8/2023
Zoznam zamestnancov šk. r. 2021/2022
Školský vzdelávací program
Správa o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej
činnosti šk.r. 2019 - 2020