Elokované pracoviská ZUŠ            Podklady k platbe            Čestné vyhlásenie            
Plán práce 2018/2019            ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

           

           Správa o výsledkoch a podmienkach
           výchovno-vzdelávacej činnosti šk.r. 2017 - 2018

          
ZOZNAM ZAMESTNANCOV šk. r. 2018/2019

                      Správa o výsledkoch a podmienkach
           výchovno-vzdelávacej činnosti šk.r. 2016 - 2017